Velké FALCO soutěže – „Najdi výherní minci a vyhraj“

PRAVIDLA „Velká FALCO soutěž“, dále jen „Pravidla“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel „Velké FALCO soutěže“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 • Organizátor soutěže
  • Organizátorem soutěže je společnost SOKOL FALCO s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 19366, se sídlem Vížky 5, Slatiňany, PSČ 538 21, IČO 26001748, dále jen „Organizátor soutěže“
 • Jak soutěžit
  • Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky, která akceptuje tato Pravidla soutěže. Účastníci musí mít min. 18 let.
  • Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k Organizátorovi a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.
  • Soutěž probíhá v období od 1.2.2023 do 31.12.2023 (více informací a podmínek soutěže naleznete na www.sokolfalco.com/velka-falco-soutez).
  • Soutěžící se zapojí do soutěže tím, že nakoupí daný druh konzerv, označený zlatou pečetí, ve kterém můžou nalézt minci. Etikety na FALCO produktech, označené zlatou pečetí, se můžou během soutěže měnit.
  • Pokud soutěžící nalezne minci, znamená to, že vyhrává.
  • Celkem bude možné nalézt 50 mincí.
  • Soutěžící musí informovat Organizátora soutěže o nalezení mince fotografií, a to zasláním na e-mail: marketing@sokolfalco.com nebo do zpráv Facebookové stránky https://www.facebook.com/sokolfalco, a to nejpozději 31.3.2024. Po této době výhra propadá.
   • Zasláním fotografie s nalezenou mincí soutěžící garantuje Organizátorovi právo na neodvolatelné, trvalé a bezplatné použití fotografie ve všech médiích a celosvětově. Právo zahrnuje změnu velikosti fotografie, oříznutí, komprimace, editace, přidání titulku, loga nebo jiných úprav.
   • Zároveň tím dává souhlas ke zveřejnění svého jména.
  • Zapojením se do soutěže souhlasí soutěžící s pravidly této soutěže. Zasláním fotografie s nalezenou mincí účastníci přijímají veškeré její podmínky. Rozhodnutí Organizátora o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže.
 • Co dělat při nalezení mince v konzervě
  • Soutěžící je povinen na své náklady zaslat nalezenou minci na adresu SOKOL FALCO s.r.o., Vížky 5, Slatiňany, PSČ 538 21.
   • Soutěžící je dále povinen zaslat:
    - své jméno a příjmení,
    - svou kontaktní adresu: ulice a číslo domu, město, PSČ,
    - mobilní telefonní číslo,
    - e-mailovou adresu.
  • Do soutěže se je možné zapojit opakovaně.
  • Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze s jedením telefonním číslem a jednou e-mailovou adresou (soutěže se tedy nemůže zúčastnit jedna osoba s více telefonními čísly či e-mailovými adresami a ani více osob se stejným telefonním číslem či e-mailovou adresou). Každý soutěžící účastí v soutěži potvrzuje, že je oprávněným uživatelem telefonního čísla a e-mailové schránky.
  • Zasláním mince na adresu Vížky 5, Slatiňany, PSČ 538 21, soutěžící prohlašuje a zaručuje, že neporušuje jakákoliv autorská práva, žádná práva na ochranu soukromí nebo publicity jakékoliv osoby nebo jakákoli jiná práva jakékoliv třetí strany, a že má právo udělit veškerá práva a licence udělení na její zveřejnění organizátorovi bez omezení autorskými právy, volně a bez jakýchkoli nároků nebo věcného břemene.
  • Soutěžící je srozuměn a bere na vědomí, že zasláním mince na uvedenou adresu dává k dispozici pro prohlížení, hodnocení, přezkoumání a připomínky organizátorovi.
  • Zasláním mince soutěžícímu nevzniká žádné právo na odměnu, honorář nebo jiné nároky jakékoliv povahy. Toto platí i pro jakékoliv další použití mince organizátorem.
  • Mince, kterou soutěžící zašle, se stává majetkem organizátora. Organizátor nemá povinnost minci uchovávat ani vracet.
 • Vyhlášení vítěze
  • Výherce soutěže bude o výhře informován pomocí e-mailu. Za účelem zaslání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů, viz. bod 3.1.1.
  • O výherci každé nalezené mince budeme informovat prostřednictvím sociálních sítí SOKOL FALCO (Facebooku, Instagramu) a webových stránek www.sokolfalco.com/velka-falco-soutez.
  • Výherce soutěže, který bude splňovat její podmínky, obdrží hodnotné ceny viz bod. 5.1.
 • Výhra
  • Soutěžící bude moci vyhrát:
   - Televizi,
   - mobilní telefon,
   - notebook,
   - wellness pobyt,
   - zapůjčení auta Hyundai na týden od Autocentr Hudec,
   - hodnotné poukázky na FALCO výrobky v různých hodnotách uplatnitelných na e-shopu společnosti www.falcokrmiva.com,
   - FALCO výrobky,
   - granule, které společnost distribuuje.
  • Soutěžící vyhrává výhru dle čísla uvedeného na zadní straně mince. Ke každému číslu bude přiřazena výhra. Seznam výher bude uveřejněn na webových stránkách www.sokolfalco.com/velka-falco-soutez po celou dobu soutěže.
  • Soutěžící může uplatnit výhru až do 31.3.2024. Po uplynutí této doby výhra propadá.
 • Práva a povinnosti Organizátora soutěže
  • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit nebo změnit její Pravidla, a to i bez udání důvodu a s účinností k okamžiku zveřejnění Organizátora na webové stránky www.sokolfalco.com/velka-falco-soutez.
  • Organizátor soutěže není zodpovědný za nekompletní nebo špatně zaslané mince nebo se k organizátorům z jakéhokoliv jiného důvodu vůbec nedostaly.
  • Pokud z nějakého důvodu nebude možné soutěž spustit tak, jak byla naplánována, a to z důvodu napadení počítačovým virem, chyby, neoprávněné manipulace nebo zásahu, podvodu, technického selhání nebo jakékoliv jiné příčiny, které ovlivní správu, bezpečnost, spravedlivý a řádný průběh nebo celistvost soutěže, organizátor si vyhrazuje právo soutěž dle svého uvážení zrušit nebo změnit.
  • Z účasti v soutěži mohou být rozhodnutím Organizátora soutěže vyloučeni účastníci soutěže, kteří svojí účastí způsobí škodu vůči Organizátorovi soutěže, dále mohou být vyloučení soutěžící zneužívající či porušující Pravidla soutěže, či tací, kteří v souvislosti se soutěží, porušují práva nebo poškozují či ohrožují oprávněné zájmy Organizátora soutěže nebo jednají v rozporu s dobrými mravy nebo je u nich shledáno důvodné podezření z trestného činu podvodu.
  • Na výhru nevzniká právní nárok.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel
  • Přihlášením se do Soutěže dle Pravidel vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a Nařízení (EU) č. 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) ode dne účinnosti GDPR, Organizátorem soutěže jako správcem, případně dalšími osobami, se kterými jako zpracovatelem Organizátor soutěže uzavře příslušnou smlouvu. Souhlas Soutěžící uděluje zasláním kontaktních údajů zejména jméno, příjmení, mobilní telefon, neúplná adresa bydliště (obec) a e-mail (dále jen „Osobní údaje“), a to pro účely realizace Soutěže, vyhlášení výherců a předání výher, jakož i pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb Organizátora soutěže a jiných osob tvořících s ním koncern ve smyslu příslušné právní úpravy a jejich smluvních partnerů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné, neposkytne-li je Soutěžící, nelze jej do Soutěže zařadit.
  • Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů dle tohoto článku odvolat. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Organizátora soutěže těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.
  • Soutěžící má práva zejména dle §11, §12 a §21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména:
   - na ochranu Osobních údajů;
   - přístup k Osobním údajům;
   - požadovat opravu Osobních údajů;
   - kdykoliv bezplatně vyjádřit svůj nesouhlas s dalším zpracováním svých Osobních údajů, přičemž odvolání souhlasu musí být písemné;
   - požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů (zejména je-li prováděno zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života či v rozporu se zákonem);
   - v případě pochybností požadovat nápravu nesprávného či nezákonného zpracování osobních údajů, příp. se s podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů;
   - požadovat informace ohledně zpracování Osobních údajů (vč. zdroje), povaze zpracování a příjemci (příp. kategorie příjemců) Osobních údajů; a
   - požadovat likvidaci Osobních údajů.
  • V případě, že se Soutěžící stane výhercem jedné z výher v Soutěži, souhlasí též se zveřejněním Osobních údajů, v rozsahu jméno, příjmení, ve sdělovacích prostředcích, na Facebookových a Instagramových stránkách Organizátora soutěže a na webových stránkách Organizátora soutěže.
  • Souhlas Soutěžícího podle tohoto článku je udělen na dobu pěti (5) let od ukončení Soutěže.
  • Organizátor soutěže je oprávněn uchovávat statistická a analytická data, která byla sestavena průběžně na základě Osobních údajů, pod podmínkou, že Soutěžícího osobně neidentifikují.
  • Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook i Instagram. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace Organizátorovi soutěže, a nikoliv sociální síti Facebook a Instagram, společnosti Facebook, Inc. nebo Meta Platforms. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány Organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku či Instagramu.

Volejte, pište - rádi vám odpovíme

Falco - Jsme tu pro vás

Kontakt

Nevíte si rady?

+420 725 417 210

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: